Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Home

Winkels

Service

Contact

Account

Mandje (0)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
1. Opdrachten
2. Aanvaarding
3. Prijs/Betaling
4. Levering
5. Overmacht
6. Opschorting en ontbinding
7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud
8. Aansprakelijkheid
9. Garantie
10. Reclames/klachten
11. Toepasselijk recht
12. Bevoegde rechter

Artikel 1. Opdrachten
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Orion Motors Benelux en de klant.
1.2
Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Orion Motors Benelux zijn aanvaard.
1.3
Alle aanbiedingen en offertes van Orion Motors Benelux zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Aanvaarding
De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Orion Motors Benelux van een opdracht van de klant. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Orion Motors Benelux, als uit het feit dat Orion Motors Benelux uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling
3.1
Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaat, is Orion Motors Benelux gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Deze maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de klant bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de klant van Orion Motors Benelux de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.
3.2
Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.
3.3
Goederen blijven eigendom van Orion Motors Benelux totdat het volledige factuurbedrag inclusief BTW is voldaan, ook als de goederen reeds zijn uitgeleverd aan de klant. Orion Motors Benelux is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Indien de goederen gedurende de periode dat deze nog niet volledig zijn betaalt worden beschadigd of andersinds waarde verliezen, is deze schade direcht te verhalen op de klant of diens verzekering.
3.4
De klant is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Orion Motors Benelux op het door de klant jegens Orion Motors Benelux verschuldigde in mindering te brengen.
3.5
Al hetgeen de klant verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden of indien de klant een natuurlijke persoon is en overlijdt.

Artikel 4. Levering
4.1
Levering geschiedt tegen betaling van de verzendkosten door de klant aan Orion Motors Benelux, op een door de klant aan te geven adres.
4.2
Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na bestelling en zal uiterlijk binnen 14 dagen zijn indien het artikel op voorraad staat. De levertijd van 14 dagen gaat in vanaf het moment dat Orion Motors Benelux de orderbevestiging per e-mail naar de klant heeft verstuurd.
4.3
De door Orion Motors Benelux opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Orion Motors Benelux bestelde goederen. Bij niet behalen van de levertijd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zal Orion Motors Benelux het totaalbedrag - indien reeds door de klant vooruit betaald - van de niet geleverde producten inclusief verzendkosten binnen 7 werkdagen aan de opdrachtgever terugsturen. De levertijd kan worden verlengd indien de vertraging aan de zijde van Orion Motors Benelux is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de klant van enige voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de klant te vergen medewerking.

Artikel 5. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Orion Motors Benelux onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Orion Motors Benelux of diens leveranciers of beider vervoerders.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
6.1
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Orion Motors Benelux gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Orion Motors Benelux te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant, is Orion Motors Benelux gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
6.2
In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud
7.1
Indien Orion Motors Benelux gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiele gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door klant wordt geweigerd, is Orion Motors Benelux vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Orion Motors Benelux op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.
7.2
De klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Orion Motors Benelux geleverde zaken. Orion Motors Benelux blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de klant zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de klant bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de klant niet gerechtigd op de door Orion Motors Benelux geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de klant genoemde verplichtingen niet nakomt, is Orion Motors Benelux gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.
7.3
Mochten er tegelijkertijd zaken als ook diensten zijn geleverd en als zodanig gezamelijk op 1 factuur zijn gefactureerd zijn, dan wordt er bij gedeeltelijke betaling vanuit gegaan, dat   rst de diensten worden betaald, en vervolgens de zaken. Derhalve worden de zaken pas eigendom van de klant op het moment dat het factuurbedrag volledig, inclusief BTW is voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1
Orion Motors Benelux is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Orion Motors Benelux;
- Orion Motors Benelux het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Orion Motors Benelux, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. Indien de ontstane schade en / of letsel niet word gedekt door enige verzekering, zal de aansprakelijkheid zich beperken tot maximaal het factuurbedrag.
8.2
Niet voor vergoeding door Orion Motors Benelux komt in aanmerking bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de klant, op welke wijze ook ontstaan

Artikel 9. Garantie
9.1
Door Orion Motors Benelux afgegeven garanties met betrekking tot niet door Orion Motors Benelux geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Orion Motors Benelux een garantie heeft afgegeven welke de schade/het defect dekt.
9.2
De garantie vervalt indien reparatie en/of modificatie is uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel of indien reparaties en/of modificaties binnen de garantietermijn door gekwalificeerde derden worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orion Motors Benelux. Kosten van reparatie en/of modificatie gemaakt zonder schriftelijke toestemming zullen niet door Orion Motors Benelux worden vergoed.

Artikel 10. Reclames/klachten
10.1
Klant kan, op straffe van verval van alle hem toekomende rechten, bij een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen op hem toekomende rechten, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Orion Motors Benelux per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.
10.2
Reclame geeft de klant niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, onder voorbehoud van het recht van Orion Motors Benelux om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

 
Orion Motors Benelux door ProShops